array(54) {
 [0] => string(1) "1"
 ["id"] => string(1) "1"
 [1] => string(12) "关于我们"
 ["name"] => string(12) "关于我们"
 [2] => string(5) "about"
 ["foldername"] => string(5) "about"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(1) "0"
 ["bigclass"] => string(1) "0"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "1"
 ["module"] => string(1) "1"
 [7] => string(1) "5"
 ["no_order"] => string(1) "5"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(402) "部分在北京的福鼎人都知道我们们已经把商会作为自己的第二个家二个家有一个福鼎北京商会,一个部分在北京的福鼎人都知道我们们已经把商会作为自己的第二个家二个家有一个福鼎北京商会部分在北京的福鼎人都知道我们们已经把商会作为自己的第二个家二个家有一个福鼎北京商会经把商会温馨的家"
 ["description"] => string(402) "部分在北京的福鼎人都知道我们们已经把商会作为自己的第二个家二个家有一个福鼎北京商会,一个部分在北京的福鼎人都知道我们们已经把商会作为自己的第二个家二个家有一个福鼎北京商会部分在北京的福鼎人都知道我们们已经把商会作为自己的第二个家二个家有一个福鼎北京商会经把商会温馨的家"
 [15] => string(1) "1"
 ["list_order"] => string(1) "1"
 [16] => string(1) "0"
 ["new_windows"] => string(1) "0"
 [17] => string(1) "1"
 ["classtype"] => string(1) "1"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "0"
 ["index_num"] => string(1) "0"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(31) "../upload/201403/1396237439.jpg"
 ["indeximg"] => string(31) "../upload/201403/1396237439.jpg"
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "0"
 ["isshow"] => string(1) "0"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(0) ""
 ["namemark"] => string(0) ""
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
array(54) {
 [0] => string(2) "68"
 ["id"] => string(2) "68"
 [1] => string(12) "联系我们"
 ["name"] => string(12) "联系我们"
 [2] => string(7) "contact"
 ["foldername"] => string(7) "contact"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(1) "1"
 ["bigclass"] => string(1) "1"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "1"
 ["module"] => string(1) "1"
 [7] => string(1) "1"
 ["no_order"] => string(1) "1"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "3"
 ["nav"] => string(1) "3"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(1988) "<p>
	<img alt="" src="http://www.chinadbo.com/upload/images/20140304_101012.jpg" style="width: 750px; height: 144px" /></p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	<span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 微软雅黑"><span style="color: rgb(178,34,34)">北京总部地址:北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场B座七层,100192</span></span></span></p>
<p>
	<span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 微软雅黑"><span style="color: rgb(178,34,34)">华南区办事处:</span></span></span><span style="color:#a52a2a;"><span style="font-size:14px;">深圳市宝安区前进一路269号诺铂广场一栋1819-1820,518100</span></span><br />
	<span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 微软雅黑"><span style="color: rgb(178,34,34)">电话:</span></span></span><span style="color: rgb(178, 34, 34); font-family: 微软雅黑; font-size: 14px;">&nbsp;0755-26608980 &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="color: rgb(178, 34, 34); font-family: 微软雅黑; font-size: 14px;">010-51662388-8106 &nbsp;</span></p>
<p>
	<span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 微软雅黑"><span style="color: rgb(178,34,34)">新浪微博:<a href="http://weibo.com/5055579568/profile?rightmod=1&amp;wvr=5&amp;mod=personinfo" target="_blank">天宝DBO咨询服务</a><br />
	传真:010-53241626 </span></span></span></p>
<p>
	<span style="font-size: 14px"><span style="line-height: 28px; font-family: 微软雅黑; color: rgb(178,34,34)">邮箱:<a href="mailto:sketchup@titgroup.cn">lizhen@titgroup.cn</a></span></span></p>
<p>
	<span style="font-size: 14px"><span style="line-height: 28px; font-family: 微软雅黑; color: rgb(178,34,34)">微信公众号:天宝DBO咨询服务</span></span></p>
<p>
	<span style="line-height: 28px; font-family: 微软雅黑; color: rgb(178,34,34); font-size: 14px"><img alt="" src="http://www.chinadbo.com/upload/images/20140606_091121.jpg" style="width: 258px; height: 258px" /></span></p>
"
 ["content"] => string(1988) "<p>
	<img alt="" src="http://www.chinadbo.com/upload/images/20140304_101012.jpg" style="width: 750px; height: 144px" /></p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	<span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 微软雅黑"><span style="color: rgb(178,34,34)">北京总部地址:北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场B座七层,100192</span></span></span></p>
<p>
	<span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 微软雅黑"><span style="color: rgb(178,34,34)">华南区办事处:</span></span></span><span style="color:#a52a2a;"><span style="font-size:14px;">深圳市宝安区前进一路269号诺铂广场一栋1819-1820,518100</span></span><br />
	<span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 微软雅黑"><span style="color: rgb(178,34,34)">电话:</span></span></span><span style="color: rgb(178, 34, 34); font-family: 微软雅黑; font-size: 14px;">&nbsp;0755-26608980 &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="color: rgb(178, 34, 34); font-family: 微软雅黑; font-size: 14px;">010-51662388-8106 &nbsp;</span></p>
<p>
	<span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 微软雅黑"><span style="color: rgb(178,34,34)">新浪微博:<a href="http://weibo.com/5055579568/profile?rightmod=1&amp;wvr=5&amp;mod=personinfo" target="_blank">天宝DBO咨询服务</a><br />
	传真:010-53241626 </span></span></span></p>
<p>
	<span style="font-size: 14px"><span style="line-height: 28px; font-family: 微软雅黑; color: rgb(178,34,34)">邮箱:<a href="mailto:sketchup@titgroup.cn">lizhen@titgroup.cn</a></span></span></p>
<p>
	<span style="font-size: 14px"><span style="line-height: 28px; font-family: 微软雅黑; color: rgb(178,34,34)">微信公众号:天宝DBO咨询服务</span></span></p>
<p>
	<span style="line-height: 28px; font-family: 微软雅黑; color: rgb(178,34,34); font-size: 14px"><img alt="" src="http://www.chinadbo.com/upload/images/20140606_091121.jpg" style="width: 258px; height: 258px" /></span></p>
"
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "1"
 ["list_order"] => string(1) "1"
 [16] => string(1) "0"
 ["new_windows"] => string(1) "0"
 [17] => string(1) "2"
 ["classtype"] => string(1) "2"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "0"
 ["index_num"] => string(1) "0"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(31) "../upload/201310/1382954179.jpg"
 ["columnimg"] => string(31) "../upload/201310/1382954179.jpg"
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(0) ""
 ["namemark"] => string(0) ""
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
关于我们  
您当前的位置: 首页 > 关于我们 > 联系我们 > 返回

 

北京总部地址:北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场B座七层,100192

华南区办事处:深圳市宝安区前进一路269号诺铂广场一栋1819-1820,518100
电话: 0755-26608980      010-51662388-8106  

新浪微博:天宝DBO咨询服务
传真:010-53241626

邮箱:lizhen@titgroup.cn

微信公众号:天宝DBO咨询服务

返回顶部