array(54) {
 [0] => string(3) "138"
 ["id"] => string(3) "138"
 [1] => string(12) "产品服务"
 ["name"] => string(12) "产品服务"
 [2] => string(7) "product"
 ["foldername"] => string(7) "product"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(1) "0"
 ["bigclass"] => string(1) "0"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "3"
 ["module"] => string(1) "3"
 [7] => string(1) "1"
 ["no_order"] => string(1) "1"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "1"
 ["list_order"] => string(1) "1"
 [16] => string(1) "0"
 ["new_windows"] => string(1) "0"
 [17] => string(1) "1"
 ["classtype"] => string(1) "1"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "1"
 ["index_num"] => string(1) "1"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(15) "PRODUCT SERVICE"
 ["namemark"] => string(15) "PRODUCT SERVICE"
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
array(54) {
 [0] => string(3) "254"
 ["id"] => string(3) "254"
 [1] => string(18) "点云处理软件"
 ["name"] => string(18) "点云处理软件"
 [2] => string(7) "product"
 ["foldername"] => string(7) "product"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(3) "140"
 ["bigclass"] => string(3) "140"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "3"
 ["module"] => string(1) "3"
 [7] => string(1) "2"
 ["no_order"] => string(1) "2"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "1"
 ["list_order"] => string(1) "1"
 [16] => string(1) "0"
 ["new_windows"] => string(1) "0"
 [17] => string(1) "3"
 ["classtype"] => string(1) "3"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "0"
 ["index_num"] => string(1) "0"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(0) ""
 ["namemark"] => string(0) ""
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
解决方案  THE SOLUTION
 • 产品概述
 • 技术规格
 • 行业应用
 • 经典案例
 • 相关新闻
Trimble EdgeWise v5.0发布
 
 
天宝MEP部门现发布适用于机械、电气、管道和消防承包商的Trimble EdgeWise v5.0软件。Trimble EdgeWise是一款强大的智能化建模和分析工具,可以大大减少将点云数据精确转化为外业现场可操作三维模型所需的时间。Trimble EdgeWise v5.0的主要特点包括:
 

    • 快速精确的竣工建模。快速、智能化提取导管、管道、结构及材质元素并建模,减少建模时间。

    • 能与Autodesk Revit完整集成。在保留Revit关键智能系统的同时轻松导出提取的模型。

    • 简单易用的质量管理工具能够确保模型精度忠于点云。

 
快速精确的竣工建模
Trimble EdgeWise v5.0提供了四种建模模块,可以自动提取建筑、结构、设备及MEP管道的常见特征点。
Trimble EdgeWise可以快速、智能化检测结构组件、导管、管道和其他标准构件并进行建模,因此可以大大缩短建模时间。
 
 
建筑建模工具
Trimble EdgeWise v5.0建筑建模工具可以识别并从点云数据中提取墙体和曲面对象,自动生成Revit对象。对象识别技术能够确认并提取常见的物品,如窗户、门等,并以恰当的Revit格式导出。Trimble EdgeWise还能将数据导出到AutoCAD、SketchUp、Microstation及其他常见的CAD软件应用程序中。
 
结构建模工具
Trimble EdgeWise v5.0结构建模工具可以从扫描数据中识别并提取钢铁、混凝土和木材等结构元素。
EdgeWise中提取出来的结构元素可作为结构系列对象导到Revit中。Trimble EdgeWise还能将数据导出到AutoCAD、SketchUp、Microstation及其他常见的CAD软件应用程序中。
 
设备建模工具
Trimble EdgeWise v5.0设备建模工具可以进行自动化管道提取、程驱动设计管接头放置和质量管理。高达90%的场景可被自动提取为管道模型,从点云中提取的管道的准确性可以利用质量管理工具进行检验,用户可以利用程驱动设计组件库把阀门、法兰或其他配件安装到管道模型中。提取出的管道模型可以作为Revit系列对象导出。Trimble EdgeWise还能将数据导出到AutoCAD、SketchUp、Microstation及其他常见的CAD软件应用程序中。
 
MEP建模工具
Trimble EdgeWise v5.0MEP建模工具可以提取导管、管道和其他机械、电气和管道(MEP)构件,生成功能齐全的导管或管道模型。MEP建模工具能够精确连接管道、接合弯头和模型转接处,且质量管理工具能够确保精度的准确性,并管控点云数据模型。提取出来的MEP模型还能以Revit格式导出,形成功能齐全的Revit导管或管道系列。Trimble EdgeWise还能将数据导出到AutoCAD、SketchUp、Microstation及其他常见的CAD软件应用程序中。
 
与Autodesk Revit完整集成
从Trimble EdgeWise v5.0中提取出的元素可与Revit完整集成。与Revit的这种深度集成意味着关键对象的智能化,例如,把EdgeWise模型导入Revit中时,族类型会保留。除了Revit,Trimble EdgeWise还能将数据导出到AutoCAD、SketchUp、Microstation及其他常见的CAD软件应用程序中。
 
质量管理工具
用户可利用Trimble EdgeWise v5.0质量管理工具检查所有提取出的元素的精度,确保模型忠于点云。拟合较差的对象可以根据点云简单快速地进行调整。EdgeWise中的SmartSheet™ 功能可在一个易于编辑的工作表里采集模型信息,以便掌控提取出的元素的应用属性。

 

返回顶部