array(54) {
 [0] => string(3) "138"
 ["id"] => string(3) "138"
 [1] => string(12) "产品服务"
 ["name"] => string(12) "产品服务"
 [2] => string(7) "product"
 ["foldername"] => string(7) "product"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(1) "0"
 ["bigclass"] => string(1) "0"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "3"
 ["module"] => string(1) "3"
 [7] => string(1) "1"
 ["no_order"] => string(1) "1"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "1"
 ["list_order"] => string(1) "1"
 [16] => string(1) "0"
 ["new_windows"] => string(1) "0"
 [17] => string(1) "1"
 ["classtype"] => string(1) "1"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "1"
 ["index_num"] => string(1) "1"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(15) "PRODUCT SERVICE"
 ["namemark"] => string(15) "PRODUCT SERVICE"
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
array(54) {
 [0] => string(3) "189"
 ["id"] => string(3) "189"
 [1] => string(24) "建筑项目管理软件"
 ["name"] => string(24) "建筑项目管理软件"
 [2] => string(7) "product"
 ["foldername"] => string(7) "product"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(3) "140"
 ["bigclass"] => string(3) "140"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "3"
 ["module"] => string(1) "3"
 [7] => string(1) "4"
 ["no_order"] => string(1) "4"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "1"
 ["list_order"] => string(1) "1"
 [16] => string(1) "0"
 ["new_windows"] => string(1) "0"
 [17] => string(1) "3"
 ["classtype"] => string(1) "3"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "0"
 ["index_num"] => string(1) "0"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(0) ""
 ["namemark"] => string(0) ""
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
解决方案  THE SOLUTION
 • 产品概述
 • 技术规格
 • 行业应用
 • 经典案例
 • 相关新闻

【Tekla】提供3D立体结构模型与结构分析完全整合的模块化系统包含钢结构细部设计、钢筋混凝土设计、制造图面、安装图面、营建管理、工程检视…等等,所有的图面与报告完全整合在模型中产生一致的输出文件,与其它的设计软件(AutoCAD、Revit…等)使用的系统相较下,Tekla可以获得更高的效率及更准确的结果,让设计者可以在更短的时间内做出更正确的设计。

Tekla的独特技术为建筑业创造了新的商业机会,钢构的细部设计是目前市面上最先进的解决方案,包含精确、动态和数据丰富的3D环境,让用户延伸出无与伦比的创造力。使用Tekla所产生的结构模型,具备建筑物的精准细节,可以简单、有效的进行工程项目的可视化管理,也可以使用BIM模型来进行工作流程的协同作业,是一个能有效整合模型和非模型的软件解决方案。在软件中包含了结构工程师、钢构细部设计人员和制造厂、钢筋混凝土细部设计人员和制造商、以及营造公司所需的各种专门配置模块

 

混凝土建模

专为建筑需求而建造的可建造混凝土3D建模

精确的,可构建的模型可满足混凝土施工的需要,使承包商可以降低风险,节省办公室和现场的时间,并提高现场的浇筑效率。通过提供可靠的信息和工具,您可以更好地规划和管理混凝土施工过程。 Tekla Structures使您可以创建可以真正构建的施工准备模型。协调混凝土和钢筋工作并确保可塑性,预见可能的挑战并虚拟模拟您的工作,然后将设计成功转化为具体的现实。 Tekla模型具有精确的浇筑,详细的螺纹钢筋,嵌入和模板。可视化3D模型信息很容易用于测量,报告和管理项目。使用直观的信息管理工具,您可以自动执行繁琐的手动材料量化和信息管理任务。您可以利用模型快速识别并适应项目变更。
 


快速启动,高效的参考模型处理

 • 将设计专业的参考图纸和模型轻松导入Tekla Structures。
 • 使用高效的信息管理工具即时组织项目

 

 

用于快速3D混凝土建模的简单工具

 • 直观的建模和复制工具已经被开发出来,特别适用于现场浇注混凝土的建模
 • 具有相同混凝土混合物的对象会自动合并为一个整体结构,以实现可靠的QTO和倾注计划
 • 只需单击并拖动几何图形即可对模型进行更改 - 您看到的是您所得到的

 


您可以真正构建的可构建3D模型

 • 模型准确地进行高效的灌注信息管理
 • 用于放置混凝土的交互式工具可以快速嵌入其确切位置
 • 使用智能自动化工具来规划布置,量化和记录模板
 • 不管复杂程度如何,为任何结构协调自适应和可构建的加固
 • Tekla Warehouse获取现成制造商的混凝土嵌件和模板模型

 

了解您的结构并确保现场顺利进行

 • 3D模型让现场每个人都能快速,轻松地了解结构
 • 在桌面和移动设备上使用3D模型可视化项目进度并与其他人清楚地交流

 

 

自动创建图纸,钢筋表和材料报告

 • 起吊机图纸和布置图,钢筋放置和模板图纸可以通过模型自动生成尺寸和注释
 • 直接链接到模型允许您直接从图纸视图生成任何其他视图
 • 模型作为单一的信息来源,可确保注释,尺寸,钢筋表,BOM和包含的任何数据的一致性
 • 模型中的更改会在文档和报告中自动更新

 

 

返回顶部